Stipendier

Stipendier för medlemmar

Allmänna villkor 

Det övergripande målet med samtliga stipendier, är att de ska leda till konstnärliga uppdrag.

  • För att ansökan ska behandlas, måste medlemsavgiften till KC vara betald och eventuellt tidigare erhållna stipendier ha redovisats.
  • Stipendierna är skattepliktiga och ska deklareras som momsfri intäkt i den egna näringsverksamheten.
  • Vid offentliggörande av konstverket, evenemanget, projektet etc. som stipendiet avser, måste det framgå att det har fått stöd av KC mitt och Kulturrådet.
  • Resultaten av stipendierna ska redovisas för KC mitt inom angiven tid.
  • KC äger rätt att publicera delar av redovisningen (text och bild) på sin hemsida.

Om inte dessa allmänna villkor och de för varje stipendium specifika villkoren uppfylls,
förverkas rätten till erhållna medel och de ska då återbetalas.

Följande stipendier finns att söka 2018:

Idéskiss 7 000 kr  

Stipendiet ska användas till att göra en idéskiss till antingen en unik, ämnesbaserad
konstutställning eller en konstnärlig gestaltning av en viss plats. Idéskissen ska sedan
presenteras för en företrädare för ett företag, en institution, organisation, förening,
myndighet eller liknande i syfte att hen ska avgöra om upphandling av konstutställningen
eller den konstnärliga gestaltningen kan ske.

Formulär: déskiss 2018

Nya vägar 5 000 – 10 000 kr

Stipendiet syftar till att ge möjlighet till konstnären att pröva nya vägar för att utveckla
sin konstnärliga yrkesverksamhet och därigenom få konstnärliga uppdrag.
Stipendiet ska användas till en utställning eller ett konstevenemang på en för konstnären
okonventionell plats som många människor besöker och där konstnären kan nå en
ny publik. Med okonventionella platser avses inte sådant som etablerade utställningslokaler,
bibliotek, skyltfönster, småföretag, konstrundor eller liknande.

 

Formulär: Nya vägar 2018

Stipendium för konstnärligt samarbetsprojekt 2018 5 000 – 20 000 kr

Stipendiet ska underlätta för konstnärer anslutna till KC att samarbeta med varandra
eller andra organisationer i konstnärliga projekt med ett gemensamt ämne. Projektet får
inte ha påbörjats vid tidpunkten för ansökan. Stipendiet är avsett för kostnader knutna
till projektet som arvode, material, lokalhyra och resor.

 

Formulär: Samarbetsprojekt 2018